Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Expand BedrijfssectorBedrijfssector
Expand BeroepsklasseBeroepsklasse
Expand OpleidingscategorieOpleidingscategorie
       
 

Het Arbeidsmarkt Informatie Systeem Online (AIS-online) is ontwikkeld en samengesteld door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het kader van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA). Dit project heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt transparant te maken door de actuele arbeidsmarktsituatie en de verwachte arbeidsmarktontwikkelingen op systematische wijze in kaart te brengen.

 

Op basis van het AIS-online wordt het rapport "De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022" gepubliceerd, waarin een overzicht wordt gegeven van de actuele en de verwachte arbeidsmarktontwikkelingen op hoofdlijnen. Het hogere aggregatieniveau waarop de arbeidsmarktontwikkelingen in het rapport worden beschreven, heeft betrekking op 21 bedrijfssectoren, 12 beroepsklassen en 24 opleidingscategorieën. Het rapport "De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022" geeft bovendien het kader aan waarin de gegevens uit AIS-online moeten worden geplaatst. Er wordt aan het begin van het rapport kort ingegaan op het doel en de opzet van de arbeidsmarktprognoses. Daarnaast worden in het rapport enkele centrale begrippen nader omschreven met verwijzingen naar de publicaties waarin over het desbetreffende aspect meer informatie is te vinden.

 

Het AIS-online bestaat uit vier delen, die respectievelijk betrekking hebben op de arbeidsmarktinformatie naar bedrijfssector, beroepsgroep, opleidingstype en arbeidsmarktregio. In de eerste drie delen wordt arbeidsmarktinformatie gepresenteerd met betrekking tot de persoonskenmerken van de werkenden, de functiekenmerken, de substitutiemogelijkheden op de arbeidsmarkt en de conjunctuurgevoeligheid van de werkgelegenheid, en de voor de periode 2017-2022 verwachte arbeidsmarktontwikkelingen. In aanvulling hierop wordt bij de bedrijfssectoren en de beroepsgroepen informatie gegeven over de verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening. Bij de opleidingen wordt aanvullende informatie gepresenteerd met betrekking tot de huidige en de toekomstige aansluitingsproblemen op de arbeidsmarkt. Tevens wordt de opleidingeninformatie op een aantal punten aangevuld met actuele schoolverlatersinformatie. In het vierde deel wordt voor de bedrijfssector, beroepsklasse en opleidingscategorie actuele regionale arbeidsmarktinformatie gepresenteerd voor de 35 arbeidsmarktregio's.

 

De arbeidsmarktgegevens met betrekking tot de werkzame beroepsbevolking zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de robuustheid van de informatie te vergroten, hebben de gepresenteerde gegevens telkens betrekking op het gemiddelde van de jaren 2015 en 2016. Om de herkenbaarheid van individuele respondenten te voorkomen, heeft het CBS de restrictie gesteld dat bij het publiceren van tweejaarlijkse gemiddelden alleen cijfers over categorieën mogen worden gepresenteerd die betrekking hebben op minimaal 80 ongewogen waarnemingen. Voor de gegevens over belastende arbeidsomstandigheden naar sector wordt gebruik gemaakt van het Arbeidsaanbodpanel 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De gegevens over vacatures komen uit het Arbeidsvraagpanel 2015-2016 van het SCP.

 

De in het derde deel gepresenteerde schoolverlatersinformatie is afkomstig uit de grootschalige schoolverlaters-enquêtes BVE-monitor en HBO-monitor die tezamen het Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS) vormen. In deze onderzoeken worden de schoolverlaters en afgestudeerden anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding geënquêteerd. De informatie over schoolverlaters en afgestudeerden die in dit AIS-online is opgenomen heeft betrekking op de arbeidsmarktsituatie in 2016 van de gediplomeerden uit het leerjaar 2014-2015. Hierbij zijn alleen cijfers gepresenteerd die minimaal betrekking hebben op 20 respondenten. De gegevens over aantallen leerlingen en gediplomeerden zijn afkomstig van het CBS en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze gegevens zijn afgerond op tientallen. De opleidingsclassificatie die gehanteerd wordt voor de schoolverlatersinformatie is zowel voor de opleidingen tot en met MBO-niveau als voor de opleidingen op HBO- en WO-niveau gebaseerd op de opleidingscode en ingedeeld conform de opleidingsclassificatie die wordt gehanteerd voor de actuele arbeidsmarktinformatie. Wanneer niet voldaan wordt aan de ondergrens voor publicatie of wanneer het gegeven onbekend is, wordt dit in de tabellen aangegeven met een blanco veld.

 

Het AIS-online is uitsluitend bestemd voor de medewerkers van organisaties die het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) financieren. Het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het UWV Werkbedrijf, het Ministerie van Economische Zaken (EZ), de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Randstad Nederland.

 

Gegevensaanlevering aan derden dient door het ROA plaats te vinden, of ten minste in overleg met het ROA. Hetzelfde geldt voor grootschalige publicatie van gegevens uit het AIS-online. In geval van overname van het datamateriaal moet telkens duidelijk als bron worden vermeld: “Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt”, “Research Centre for Education and the Labour Market” of “ROA”. Van publicaties waarin gebruik gemaakt wordt van deze gegevens ontvangen wij gaarne een exemplaar.

 

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze applicatie, kan het ROA in generlei opzicht verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.