Skip Navigation Links.

Welkom op de website Kerncijfers Schoolverlatersonderonderzoeken.

De cijfers op deze website zijn gebaseerd op de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In het kader van deze onderzoeken worden jaarlijks de gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het VO, het MBO en het hoger onderwijs benaderd. Voor meer informatie verwijzen we naar het gedeelte van de ROA website over de schoolverlatersonderzoeken.

Via het menu aan de linkerzijde zijn de kerncijfers te raadplegen via twee hoofdgroepen Naar Onderwijs en Naar Onderwerp. De hoofdgroep Naar Onderwijs laat alle kerncijfers zien naar een in het menu te selecteren onderwijsniveau, -sector of opleiding. De hoofdgroep Naar Onderwerp laat een in het menu te selecteren kerncijfer zien naar alle onderwijsniveaus, -sectoren of opleidingen. In deze hoofdgroep is het ook mogelijk om de meest voorkomende vervolgopleidingen of beroepen en branches per opleiding te selecteren.
Zowel in het menu als in de overzichtstabellen zijn de kerncijfers in een 5-tal groepen ingedeeld: algemeen, gevolgde opleiding, oordeel gevolgde opleiding, kenmerken vervolgonderwijs, arbeidsmarktkenmerken en baankenmerken. In de overzichtstabellen worden de kerncijfers over de afgelopen 5 jaren gepresenteerd. Zo hebben de cijfers in de kolom 2012/2013 betrekking op de gediplomeerde uitstroom uit het school-/studiejaar 2012/2013.

Atlas schoolverlatersonderzoeken 1999-2012
De atlas over de schoolverlaterscijfers van het ROA is beschikbaar. In deze publicatie worden kernindicatoren gepresenteerd voor de meetjaren 1999-2012:
SIS 1999-2012

Cijfers Nationale Alumni Enquête 2015
In het kader van de Nationale Alumni Enquête worden afgestudeerden van het wetenschappelijk onderwijs tweejaarlijks benaderd. Enkele kernindicatoren van de meest recente meting zijn hier kort samengevat:
NAE 2015

Internetbijlage rapport Schoolverlaters tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015
De koppeltabel CREBO - Beroepsopleiding behorende bij hoofdstuk 2 van het rapport 'Schoolverlaters tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015' vindt u hier

Mocht u niet de gewenste informatie krijgen of krijgt u de informatie niet op maat, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. U kunt uw dataverzoek mailen naar Timo Huijgen.
Gegevensaanlevering aan derden dient door het ROA plaats te vinden, of ten minste in overleg met het ROA. Hetzelfde geldt voor grootschalige publicaties van kerncijfers uit deze webapplicatie. In geval van overname van het datamateriaal moet telkens duidelijk als bron worden vermeld: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Research Centre for Education and the Labour Market of ROA. Van publicaties waarin gebruik gemaakt wordt van deze gegevens ontvangen wij gaarne een exemplaar.

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze applicatie, kan het ROA in generlei opzicht de verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

                                               

      Toelichting